Rothenburg Gate

Through the gatehouse.

						Through the gatehouse.